Vi vet vi må velge smart og grønt. Hva det betyr vet vi ikke. Det er kraftnettplanlegger Øivind Blix (36) sin oppgave å finne ut av.

Sanden er i ferd med å renne ut. Valgene som tas nå får varige mén. En kraftnettplanlegger skal etter beste evne få en oversikt over den fremtidige etterspørselen for elektrisk energi, og bygge ut kraftnettet deretter.

Å legge til rette for at det skal kunne tas smarte, fremtidsrettede og grønne valg.

– Vi sitter med monopol vi som eier nettet. Derfor er vi vårt samfunnsansvar bevisst. Vår oppgave blir å legge til rette for at det skal kunne tas smarte, fremtidsrettede og grønne valg. Vi må med andre ord se inn i glasskulen. Det betyr at når vi foretar investeringer, så skal vi prøve å ta hensyn til det ukjente som ligger foran oss. Det er store og kostbare investeringer med en tidshorisont på 50-60 år, sier Øivind Blix.

Øivind ser inn i klasskula

Framtid med forandring

36-åringen har EL i blodet. Han er utdannet elkraftingeniør, og kommer fra Hammerfest – byen som fikk de første elektriske gatelysene i Nord-Europa, i 1891.

Framtiden som står i fokus.

Nå er det imidlertid framtiden som står i fokus.

-Det er mye spennende som skjer fremover. Nettutviklingen bør ligge et steg foran. Klima, -og miljøfokuset er for alvor satt på dagsordenen og behovet for å redusere lokale utslipp har blitt sterkere. Utbyggingen av det eksisterende kraftnettet er en forutsetning for at vi skal lykkes med elektrifiseringen av blant annet transportsektoren. Visse krav må innfris for at el-biler -og busser, ferjer og tog skal kunne være i drift, fastslår kraftnettplanleggeren.

– Hvordan tar man fatt på en slik utfordring?

– Vi benytter ulike verktøy for å innhente data vi kan støtte oss på. Tall knyttet til demografi kan fortelle oss om bosetningsmønster og befolkningsutvikling. Det er ikke gitt at flere folk er synonymt med større bilpark. Kanskje vil det være både en trend og nødvendighet at det stiller krav til et bredere kollektivtilbud, sier Blix.

Øivind er kraftnettplanlegger i Troms Kraft Nett

Et puslespill av faglige utfordringer

Øivind har gått fra å jobbe med prosjektering av litt mindre og mer håndfaste saker som utbygging av boligfelt og nye næringsbygg til å dimensjonere for framtidens energibehov.

– Det er mange ting som skal tas hensyn til, vi må jobbe prosjektbasert og tverrfaglig.

Daglig må han forholde seg til et komplekst nettverk bestående av ulike aktører fra kommuner til store industri- og produksjonskunder.

– En kommunes arealplan avgjør hvilke områder som er satt av til næringsutvikling, som igjen medfører et økt energi – og effektbehov. Industrikunder møtes vi jevnlig, hvor de deler sine planer om etablering og utbygging. Deretter må vi utrede om kunden kan tilknyttes det eksisterende nettet, eller om det krever investeringer i nettet. Investeringsbehovet varierer i stor grad avhengig av kundens behov.

Det er betyr et puslespill av faglige utfordringer.

 – Jeg gjennomfører både tekniske og økonomiske vurderinger. Alt fra enkle beregninger til kompliserte nettanalyser for å besvare spørsmål om det er nødvendig med ny produksjon og/eller nye uttak, forklarer han.

Derfor er han stolt og glad over rollen hans i Troms Kraft Nett.

Det kjennes på kroppen.

– Mye av det som gjør jobben min så spennende er det faktum at jeg føler jeg er med og påvirker. Troms Kraft er en offentlig aktør som spiller en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Vi sitter på beslutningstakersiden. Beslutningstakeransvaret ligger hos oss. Det kjennes på kroppen.

Bli med inn i det grønne skiftet

Om

Lys i husan er et digitalt magasin med en samling av historier fra arbeidsplassen vår hos Arva.

Troms Kraft Nett og Nordlandsnett har blitt til Arva. Vi har sørget for sikker strømforsyning i Nordland og Troms i mer enn 100 år.

Det skal vi fortsette med. Og selv om vi er blitt større, skal vi fortsatt være like lokale. Arva vil ha hovedkontor i Bodø, med lokale kontorer fra Tonnes i syd, i Tromsø og til Lyngseidet i nord. Arva har nærmere 220 medarbeidere og mer enn 120 000 nettkunder.

Bli med inn i varmen hos oss!